Kom op voor je OBI!

14 november 2013

OBI, wat is dat?

Wel dat is een inkomen dat je basisbehoeften (wonen, eten, kleding, verzorging, ontwikkeling,...) bevredigd, dus genoeg hoog is om menswaardig van te leven en te leren. Het is een basis inkomen en het is onvoorwaardelijk.

Dat betekent dat je naast, of beter bovenop, het obi het recht hebt om economisch zinvol en betaald werk te doen. Let wel, je hebt het recht maar niet de plicht.  

Om het obi te krijgen is er maar één voorwaarde: je moet bestaan. Nu dat is helemaal naar de letter van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waar art 3 stelt: ”Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”.

Dàt je bestaat, wordt aangetoond door je wettige inschrijving in een land; b.v. in België.

Het obi is dus een maandinkomen van rechtswege (je hoeft het niet aan te vragen) voor elk lid van de gemeenschap zonder enige voorwaarde. Je inkomen uit arbeid komt er gewoon bovenop.

Onvoorwaardelijk?!

Jazeker. Geef jij je planten soms niet onvoorwaardelijk water? Of moeten die eerst bewijzen dat ze groeien vóór je ze giet? Neen natuurlijk niet. Je geeft ze net water om ze te laten groeien; om ze groeikansen te geven. Toch?! Niet zo in de sociale zekerheid van vandaag. Daar moet je meestal eerst van alles bewijzen vóór je water krijgt.  Bovendien wordt er zo fervent aan onkruidbestrijding gedaan, dat niet alleen het onkruid maar ook de planten zelf eronder lijden. Met het OBI kan het anders.

Hoe is het obi te verwezenlijken?

Daar zijn jarenlang en wereldwijd studies, onderzoeken en pilootprojecten (1) aan gewijd die uitwijzen dat het obi niet alleen realiseerbaar is, maar dat het louter positieve effecten heeft op de bevolking (veel info op internet, youtube, facebook).

Ook Europa wil nu de toepasbaarheid ervan onderzoeken. Althans als blijkt dat daarvoor genoeg belangstelling is. Daarom is er momenteel een handtekenactie gaande. Als tegen 14 januari 2014  1miljoen handtekeningen verzameld zijn, wordt het obi in de Europese Commissie besproken. (2)

Positieve effecten van het obi

-de sociale zekerheid wordt eenvoudiger, doorzichtiger en rationeler waardoor er veel minder administratiekosten zijn

-het obi is een efficiënt middel ter bestrijding van armoede, want die verdwijnt, althans als het basisinkomen hoog genoeg is om –zoals hierboven gesteld- al je basisbehoeften te lenigen. Het kan en mag bovendien gecombineerd worden met betaald werk (fulltime, halftime, occasioneel,…). En ook huismoeders/-vaders, artiesten, sportmensen, zelfstandigen,… krijgen bestaanszekerheid. noot: zwart werk zal dan niet meer bestaan, of mooier gezegd 'alle werk is wit' :-) 

-extra toelagen -vaak ‘n doekje voor het bloeden waarvoor je god-weet-aan-welke-voorwaarden dient te voldoen- zijn niet meer nodig. En wat je toekomt mislopen, omdat je de nodige aanvragen & formulieren  niet, onvolledig of te laat hebt ingeleverd is ook verleden tijd

-er ontstaat meer vrijheid van handelen, meer keuzevrijheid ook én meer initiatiefruimte. Het opstarten van een eigen zaak b.v. zal -omdat je altijd het obi achter de hand hebt- veel minder riskant zijn en dus minder stress, onzekerheid en faillissementen  meebrengen. 

-werk zal gezien worden als méér dan louter een betaalde job voor de anonieme markt van goederen & diensten. En ook ideële arbeid en onbetaalde zorgarbeid kan in alle vrijheid en uit eigen keuze zonder beperkingen en sancties vanwege controlerende instanties gedaan worden

-uitkeringsgerechtigden krijgen geen negatief etiket meer opgeplakt want iedereen krijgt immers een basisinkomen

-met een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen mensen die dat wensen, zonder vrees voor sancties, gaan samenwonen. (3) Dat kan hun sociale welzijn bevorderen en het levert natuurlijk economische besparingen op. Het heeft ook ecologische effecten

Kortom voor een onvoorwaardelijk basisinkomen hoef je niets te bewijzen; het schept alleen maar vrijheid én ruimte voor nieuwe initiatieven, ruimte om te creëren, om te groeien.  En… is dat eigenlijk niet wat zij -die destijds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opstelden- voor ogen hadden?   Art. 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt immers:Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkeloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandighedenonafhankelijk van zijn wil.” 

Welnu het obi is perfect geschikt om te zorgen dat dit artikel geen dode letter blijft!

 

Het obi een illusie, een fata morgana, een mooie droom…

Om dàt te achterhalen, zal de Europese Commissie de haalbaarheid van het invoeren van het obi bestuderen, althans als er tegen 14 januari 2014 1miljoen handtekeningen verzameld zijn.

Daarom dit artikel en de volgende oproep:

maak dit debat op Europees niveau mogelijk, surf meteen naar deze link en geef de heren en dames politici daartoe de opdracht. 

Bron: dit artikel steunt op info uit de brochure Basisinkomen en vrijheid/eindredactie: Jos Verhulst & Mark Van Bogaert

Helga Vandenweghe

 

-----------------------------------------------------------------------------------

(1)in Canada, India ,Iran, Brazilië, Namibië waar o.a. vastgesteld werd dat de criminaliteit daalde en de scholingsgraad steeg omdat kinderen langer naar school konden gaan

(2) in Zwitserland wordt er binnenkort een referendum gehouden met het obi als inzet (zie AgendaPlus nr. 39 -  november 2013)

(3)hiermee wordt meteen recht gedaan aan wat art. 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor ogen heeft als het stelt: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling…Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.”).

 

← Terug naar het overzicht

Meer nieuws

  1. 7 september 2017 In dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017
  2. 23 juni 2017 Betaalbaarheid basisinkomen
  3. 29 maart 2017 Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?
  4. 4 januari 2017 Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgt
  5. 27 december 2016 Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereen