vergelijking Win-for-life/ basisinkomen

19 juni 2013

De toekenning van een universeel basisinkomen is een radicaalvoorstel om de bestaande sociale zekerheid en arbeidsmarkt tehervormen. Een basisinkomen is een inkomen dat onvoorwaardelijkwordt toegekend aan elk volwassen lid van de samenlevingen dat op regelmatige tijdstippen door een overheid wordt uitbetaald.Aangezien het recht op en de hoogte van het inkomen nietafhankelijk zijn van bestaansmiddelen, werkbereidheid of gezinssamenstelling,onderscheidt het zich van reeds bestaandesociale zekerheidsuitkeringen.

Het idee van een basisinkomen kent zowel vooralstegenstanders. Tegenstanders argumenterenonder meer dat een basisinkomen kan resulteren ineen samenleving waarin niemand nog wil werkenen enkel van zijn/haar basisinkomen leeft. Dit zoukunnen leiden tot een tekort op de arbeidsmarkt eneen economische crisis. Voorstanders stellen daarentegendat het invoeren van een basisinkomenzou leiden tot een betere spreiding van het arbeidsaanbodop de arbeidsmarkt en aldus de werkloosheidkan verminderen. Tevens wordt er gespeculeerddat een basisinkomen het ondernemerschapkan ondersteunen. Precies omdat een basisinkomeneen belangrijk risico van het ondernemen –inkomensverlies – wegneemt, zouden meer mensengeneigd zijn om een eigen zaak op te starten.

De argumenten pro en contra zijnechter moeilijk te beoordelen aangezieneen basisinkomen nognooit is geïntroduceerd. Loterijwinnaarszijn echter mogelijk eeninteressante groep om de impactvan de invoering van een basisinkomenop het arbeidsgedrag vanmensen te onderzoeken. Meer specifiekbestaat er een loterijspel –Win for Life – dat nauw aansluit bijsommige voorstellen betreffendede invoering van een basisinkomen aangezien Winfor Life-winnaars voor de rest van hun leven eenvast maandelijks bedrag van 1 000 euro ontvangen.Om te onderzoeken in welke mate Win for Lifewinnaarseen interessante onderzoeksgroep vormenvoor basisinkomensonderzoek werd een pilootprojectgestart naar de winnaars van Win forLife (W4L). Het doel van het pilootproject wastweevoudig. Vooreerst werd onderzocht in welkemate het winnen van een Win for Life-ticket kanvergeleken worden met het verkrijgen van een basisinkomen.Ten tweede werd gepeild naar de veranderingenin arbeidsgedrag bij Win for Life-winnaars.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Klik hier om het bijpassende krantenartikel uit 2004 te lezen.

← Terug naar het overzicht

Meer nieuws

  1. 7 september 2017 In dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017
  2. 23 juni 2017 Betaalbaarheid basisinkomen
  3. 29 maart 2017 Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?
  4. 4 januari 2017 Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgt
  5. 27 december 2016 Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereen